Simurg (otuz kuş) – F. ATTAR (Kuşlar- 1)

2011-01-08 22:04:00


Irfan - Otkrovenie
Yükleyen crazypelikaan. - Diğer müzik videolarına göz atın.

 

 

yorumlamak için

yorumOKUyorum

yorumlamadan önce

filmler/yönetmenler (movies)

şarkılar/hikayeler (Songs)

şiirler/şairler (poems)

müzik dinle (listen to music)

diğer

tüm yazılar

Facebook: Yorumokuyorum Blogcu


 
 

(Fonda Bulgar müzik grubu IRFAN (irfan)'ın Otkrovenie parçası. Grubun SİMURGH şarkısını da dinleyebilirsiniz -yukarda)


 

Irfan is a Bulgarian World Music & Ethereal Wave band. The name of the band is borrowed from the Sufi terminology and can be translated from Persian and Arabic as “gnosis”, “mystic knowledge” or “revelation” (*see Irfan). Irfan’s music is an invitation for a mystical trip in and beyond time, a message, poetically extended in the language of the heart.

http://en.wikipedia.org/wiki/Irfan_(band)


  
 

Küllerinden Doğan

Anka Kuşu

Şöyle yazılmıştı aşk üzerine

Yangın halinde yasak çıkış kapısı

Gökyüzüne de şunlar yazılmıstı

Yanılıyorsunuz buradan gidilmez

Ve geceye de şunlar yazılmıştı.

Gecenin üzerine hiçbir şey yazılmamıştı.

Le Mouvement perpetuel,1920-24

Louis Aragon


 

“Oğuz (boğa) eşi olacak ağaç kızı

sıradan olmayan bir gölün ortasında,

ağacın kovuğunda bulur.

Bu ağaçların tepesinde genellikle

bir tuğrul kuşu ve cennet vardır.”

Macarların “Turul”, Türklerin Tuğrul (Togril-Dumrul) diye adlandırdığı, kimi zaman cennet kuşu (HUMA KUŞU -Homa) ile karştırlan, çok bilinen isimleriyle SİMURG-ANKA-PHOENİX efsane kuşları. Sufi Ferîdüddîn-i Attâr bu kuştan kendini aramanın sembolü olarak söz eder. Bu efsanevi kuşların ortak bir özelliği ölümsüzlüktür. Ayrıca bu kuşlarla ile ilgili anlatımlarda genellikle bir yanma motifi bulunur.

Öleceği zaman, bir tür ateş olup kendi kendini yakan ve kendisinden yeniden doğan bir kuştur. Anka ya da Zümrüd-ü Anka Orta doğu tradisyonuna göre, Kaf Dağı’nda yaşar. Bu efsanevi kuş sembolizmlerinde simgelenen başlıca anlamlar, spiritüel aydınlanma ve reenkarnasyon olarak açıklanır. Feniks (Phoenix) sembolizminde kuşun yanması cehenneme iniş deneyimini, yeniden doğması ise arınılarak saf şuur halinin elde edilişini simgelemektedir.

Çeşitli adlarla ve özellikleriyle anılan bu "olağanüstü kuş" ve içinde yer aldığı masallar; öncelikle Hint ve İran mitolojisi ile Türk mitolojisinin karşılıklı etkileşimi ile teşekkül etmiş, daha sonra Arap kaynaklarının da tesirine girmiştir.


  

  • Fenghuang, Çin mitolojisindeki karşılığı

  • Zhar-Ptitsa, Rus mitolojisinde.

  • Bennu, Mısır.

  • Angha, Rukh- Araplardaki karşılığı

  • Simurgh, Persian phoenixes.

  • Adarna, Filipinler versiyonu.

  • Avalerion, an Indian magic bird that drowns itself once it has laid its eggs.

  • Turul, Macar ve Türk mitolojisinde

  • Garuda, Hint.

  • Kokko, Fin folkloründe.


  

simurg bir masal kuşudur.

uzun boynunda beyaz bir halka

bulunan, safran tüylü, güzel

sesli, insana benzer kocaman bir kuş...

kuşların sultanıdır.

kaf dağı'nın ardında yaşar.

efsaneye göre, kuşlar,

sultanlarını bulmak üzere toplanıp

yola çıkarlar bir gün...

yol uzun, yolculuk zorludur.

"aşk denizi"nden geçerler önce...

"ayrılık vadisi"nden uçarlar...

"hırs ovası"nı aşıp "kıskançlık gölü"ne saparlar...

kuşların kimi aşk denizi'ne dalar,

kimi ayrılık vadisi'nde kopar sürüden...

kimi hırslanıp düşer ovaya,

kimi kıskanıp batar göle...

yolculuk bittiğinde,

kaf dağı'nın ardına sadece 30 kuş varabilmiştir.

sultanları simurg'u bulamazlar orada...

sonunda sırrı sözcükler çözer:

farsça "si", "30" demektir.

..."murg" ise "kuş"...

"30 kuş", anlar ki aradıkları

sultan kendileridir.

ve gerçek yolculuk

kendine yapılan seyahattir.

(bkz: can dündar)
(bkz: kırmızı bisiklet)


 

diğer ismiyle zümrüdü anka; efsanevi bir kuştur. pers mitolojisi kaynaklı olsa da zamanla diğer doğu mitoloji ve efsanelerinde de yer edinmiştir. sênmurw (pehlevi) ve sîna-mrû (pâzand) diğer isimlerindendir. ayrıca zaman zaman sadece anka kuşu olarak da anıldığı olmuştur.
http://tr.wikipedia.org/...


 

KUŞLAR MECLİSİ (Conference of the birds) – Feridüddin Attar


Ferîdüddîn-i Attâr'ın Fârisî bir şiirinin tercümesi:

"Sırlar âlemine uçan kuş idim.
Alçaktan yükseğe çıkmak istedim.
Sırra mahrem kimseyi bulamayınca,
Girdiğim kapıdan ben yine çıktım."

 

Feridüddin Attar, Nişabur’da 1120’da doğmuş ve muhtemelen 1194’da vefat etmiş ünlü bir şair ve mutasavvıftır. Hekim ve eczacı olmasından dolayı Attar olarak anılmaktadır. Tac’ül Ârifin Necmettin Kübrevi’ye bağlı olmakla birlikte; benimsediği tasavvuf anlayışı bir sistemden ziyade İşrâki’dir. Hz.Mevlâna, Şeyh Galip ve diğer mutasavvıflar tarafından yüceltilen Attar, çoğu günümüze kadar ulaşan pek çok eser bırakmıştır.
Bunların arasında en ünlüsü 1187’de yazmış olduğu Tuyûrnâme (Mantıku't-tayr veya Mantık Al-Tayr) adlı 4931 beyitten oluşan eseridir.
Attar, Kuşdili veya Kuşlar Meclisi olarak da bilinen bu mesnevî tarzı eserinde, tasavvufun Vahdet-i Vücûd anlayışını anlatır.
Eserde çok zengin bir sembolik dil kullanılmış ve Hakikât’i arayanlar, yani Hakikât Yolunun Yolcuları kuşlarla simgelenmiştir.
Hüthüt adlı kuş onların önderleri, kılavuzları, yani mürşitleridir.
Aradıkları Simurg adlı efsanevî kuş, Allah’ın zuhûr ve taayyünüdür.
Tabii, zuhûr ve taayyün aslında bizzat kendilerinden ibarettir. Ancak, Vahdet-i Vücut’a, yani Varlık Birliği’ne ulaşanlar, “halkın Hakk’ın zuhuru; Hakk’ın halkın bütünü olduğunu” idrak edebilirler.
Kuşdili aşağıda özetlenmeye çalışılacaktır.

 

DEVAMI

http://yunush.blogspot.com/2008/01/kudili-mantikut-tayr.html


  

SİMURG EFSANESİ: (Farid ud-Din Attar)

Rivayet olunur ki;

Kuşların hükümdarı olan Simurg ( Zümrüt-ü Anka, Kaknus, ya da batıda bilinen adıyla Phoenix ), Bilgi Ağacının dallarında yaşar ve her şeyi bilirmiş. Bu kuşun özelliği gözyaşlarının şifalı olması ve yanarak kül olmak suretiyle ölmesi, sonra kendi küllerinden yeniden dirilmesidir. …

Kuşlar Simurg‘a inanır ve onun kendilerini kurtaracağını düşünürmüş.

Kuşlar dünyasında her şey ters gittikçe onlar da Simurg’u bekler dururlarmış.

DEVAMI

http://edebiyatgalerisi.net/mitoloji/mitolojide-etimolojide-zumrudu-anka-kusu.html


  

Tuğrul (تغرل), Divânu Lügati't-Türk'te togrıl olarak tanımlanan, Dumrul adı ile de bilinen,gündüz yırtıcı kuşları (Falconiformes) takımında yer alan atmacagiller (Accipitridae) familyasından bir kuş, çakırdoğan (Accipiter gentilis). Macar ve Türk mitolojisinde önemli bir yere sahiptir.

Türk mitolojisinde Zümrüdü Anka olarak da bilinen Simurg'un karşılığı olarak geçmektedir. Alp Kara Kuş ( kartal), karakuş ( kartal türünden kuşlar), akbaba veya kerkenez anlamındaki Kerkes kuşu ile Akdoğan anlamındaki Sungur gibi isimler de aynı anlamda kullanılmıştır. Selçuklu sanatında doğunun ve batının hükumdarı anlamındaki çift başlı kartal tasvirlerinden bazılarının boyunlarında halka olması sebebi ile Anka'ya benzetilmesi bu iki efsanevi kuşun birleştiği söylenilir.

Attila’nın ve bazı Oğuz boylarının bayraklarında Tuğrul kuşu yer almıştır. Oğuz Kağan Destanı'nda Oğuz eşini tepesinde bir tuğrul kuşu bulunan bir ağacın kovuğunda bulur. Eski Türk boylarının kutsal sembolleri hep doğan ve kartal nevinden yırtıcı kuşlardan oluşuyordu. Oğuz boylarının ongunları doğan türündendi. Atilla’nın kalkanı üzerinde de bir doğan resmi vardı. Bu, onun hükümdarlık arması idi. Macarlar bu kuşu turul diye adlandırırdı. Macar bilginleri arasında kartalın en kuvvetli kuş olduğu inancı ile, kartal sembolüne sahip kabilenin hükümdar olduğuna dair bazı nazariyeler ileri sürenler de olmuştur.

http://tr.yenisehir.wikia.com/wiki/Tu%C4%9Frul_(ku%C5%9F)


  

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1 Yıl: 1998

 

ANADOLU VE BALKAN TÜRKLERİNİN HALK ANLATMALARINDA

 

MİTOLOJİK BİR KUŞ : ZÜMRÜDÜ ANKA

 

A MYTHOLOGİCAL BİRD İN THE FOLK NARRATİONS OF THE TURKS

İN ANATOLİA AND BALKANİAN, NAMELY ZÜMRÜDÜ ANKA


 Doç. Dr. Ali DUYMAZ*


 

(...)


 

Bütün bu varyantların incelenmesi sonunda "olağanüstü kuş"un şu


 

özellikleri belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Bu özelliklerin varyantlara göre


 

dağılımı ve mitolojik kaynaklarıyla mukayeseli şekli şöyledir:


 

a) "Olağanüstü kuş"un adı, varyantların genelinde Zümrüdü Anka, Zümrüt Anka, Zümrüt


 

Halka gibi benzer şekildedir. Buluz (Sivas) ve Boratav (İmren-Ceyhan / Adana)


 

varyantlarında kartal; Güney varyantında ise ikinci bir adıyla "Devlet Kuşu" olarak


 

dikkati çeken kuş adı, Bulgaristan (Hafız 2) varyantında ise "Boba Kuş"


 

şeklindedir. Diğer varyantlarda kuşa ait özel bir ad yer almamaktadır.


 


 

Bu kuşun adı mitolojilere göre ise daha farklıdır. Sümer mitolojisinde Anzu (İmdıgud) ,


 

Yunan mitolojisinde Phonix, İran'da Simurg, Araplarda Anka, Hint'te Garuda gibi.


 

Türk mitolojisinde ise bu gibi kuşların genel olarak Alp Kara Kuş (kartal) ve Tuğrul adlarını aldığı


 

görülmektedir (İnan, Ögel). Bu noktada Anadolu'dan derlenen iki varyant ile Türk


 

mitolojisi isim konusunda uyuşmaktadır. Zümrüdü Anka adının ise Araplardaki


 

Anka adına, kuşa renginden dolayı izafe edilen Zümrüt adının eklenmesiyle


 

oluştuğu dikkati çekmektedir.


 

(…)


 

TAMAMI 

Sembolizmde Simurg

Sufi Ferîdüddîn-i Attâr bu kuştan kendini aramanın sembolü olarak söz eder. Batı’da Feniks, İran tradisyonunda Simurg, Orta doğu tradisyonunda Anka kuşu, Türk tradisyonunda Kerkes adını alan bu efsanevi kuşların ortak bir özelliği ölümsüzlüktür. Ayrıca bu kuşlarla ile ilgili anlatımlarda genellikle bir yanma motifi bulunur. Örneğin, Kerkes, Herodot ve Plütark’ın değindiği Feniks’te de görüldüğü gibi, öleceği zaman, bir tür ateş olup kendi kendini yakan ve kendisinden yeniden doğan bir kuştur. Anka ya da Zümrüd-ü Anka Orta doğu tradisyonuna göre, Kaf Dağı’nda yaşar. Bu efsanevi kuş sembolizmlerinde simgelenen başlıca anlamlar, spiritüel aydınlanma ve reenkarnasyon olarak açıklanır. Feniks sembolizminde kuşun yanması cehenneme iniş deneyimini, yeniden doğması ise arınılarak saf şuur halinin elde edilişini simgelemektedir.

Kaynak : http://tr.wikipedia.org/wiki/Simurg_(mitoloji)


 
 

GİLGAMEŞ’DEKİ LİLİT’İN AĞACI

VE KARAGÖZ OYUNUNDAKİ

KANLI KAVAK*

Yıldız Cıbıroğlu


Ağaç Tanrıçası ve ağaç, göl / akarsu, ağacın kökündeki kutsal hayvan başlı erkek ata-ruhu; ağacın tepesindeki kutsal kuş imgelerine yer veren mitsel öyküler de yakın zamanlara kadar Orta Asya’da sürmüş, bilim insanları bunları kaydetmiştir. Mitsel öykülerde genel konu şöyledir: Babası hayvan olan ilk erkek kozmik ağacın altına gelir ve ağacın kovuğunda yaşayan kadınla (Ağaç Tanrıçayla) birleşir. Yeni bir boy bu birleşmeden türer. Ağaç Tanrıça’yla birleşen erkek kahraman öldüğü zaman hayat ağacının altına gömülür. Orta Asya Türk halklarına ilişkin, ağaç kadınla ilk erkeğin birleşmesine ait pek çok mitsel öyküden biri de Oğuz destanıdır. Oğuz (boğa) eşi olacak ağaç kızı sıradan olmayan bir gölün ortasında, ağacın kovuğunda bulur. Bu ağaçların tepesinde genellikle bir tuğrul kuşu ve cennet vardır. Er Töştük destanında, Er Töştük’ü bir kartal yutar ve kemiklerini düzeltip bir çelik kadar sağlamlaştırdıktan, yenilmez kıldıktan sonra kahramanı evine bırakır. Bu kartalın yuvası bir kavak ağacının tepesindedir. Burada kavak kozmik ağaç, kuş kozmik kuştur. Er Töştük ise önce yutulup sonra çıkarılarak erginlenmesini tamamlamıştır. (7) Yaratılış / türeyiş öykülerinde Ağaç Tanrıça ve erkek kahraman kabileyi yaratan, kuran,dengeyi sağlayan olumlu kahramanlardır. (8)

http://www.zezefilm.com/ycibiroglu_kanlikavak.html


  

Phoenix (mythology)

http://en.wikipedia.org/wiki/Phoenix_(mythology)


  

Anka kuşu ve kaplumbağa (W.Shakespeare)

Bırakın en gürültülü  kuş
Dursun yalnız arap ağacında
Haber verilsin borozanlar ötsün
Bu çağrıya cevap verecek olan erdemli kuşlara.
Ama sen bağıran haberci
Şeytanın kötü muhbiri
Ateşin sonunun habercisi
Bu birliğe geldi sen yoktun
Bu kuşlardan uzak dur

Şu topluluktan koru,
Bütün zalim av kuşlarını
Kuşların kralı olan kartal hariç.
herkes saygıda kusursuz olmalı

DEVAMI


 

THE PHOENIX AND THE TURTLE (W.Shakespeare)

The Phoenix and the Turtle
Let the bird of loudest lay
On the sole Arabian tree,
Herald sad and trumpet be,
To whose sound chaste wings obey.
But thou shrieking harbinger,
Foul precurrer of the fiend,
Augur of the fever's end,
To this troop come thou not near.

From this session interdict
Every fowl of tyrant wing
Save the eagle, feather'd king:
Keep the obsequy so strict.

DEVAMI


 


Ahmet Kaya - Bir Anka Kusu
Yükleyen cdegdas. - Öne çıkan müzik videolarını izleyin.

1726
0
0
Yorum Yaz